اگر مایلید میتوانید در رابطه با یائسگی یا همان پایان دوره ی عادت ماهانه اطلاعاتی کسب کنید پیشنهاد میشود مطالب این ایستگاه فور زنان را مطالعه کنید .

1 2